Dodání regálového systému a inspekce regálového systému

Nedílnou součástí využívání technického zařízení (pod které spadají také regály) je i jejich pravidelná kontrola a revize, kterou ukládá nařízení vlády 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Při revizi regálových systémů jsou identifikována potenciální rizika a doporučena preventivní opatření, díky kterým můžete předejít nákladným odstávkám a s nimi spojeným finančním ztrátám, ale také budete mít jistotu, že jsou Vaše regálové systémy bezpečné pro zaměstnance.

Na základě výše uvedeného nařízení je uživatelům regálů a regálových systémů uložena zákonná povinnost dodržovat pravidelné kontroly regálů jednou ročně. Problematika vedení kontrolní dokumentace je zahrnuta v Zákoníku práce v §136, kde je zmíněna povinnost vést a archivovat provozní a kontrolní dokumentaci po celou dobu životnosti zařízení.Revize by měla obsahovat:

 • kontrolu kotvení do podlahy, ale i do zdi (pouze policové regály)
 • kontrolu bezpečnostního značení (štítky s nosností)
 • kontrolu dotažení šroubů (namátkové kontroly)
 • vizuální kontrolu svarových spojů
 • kontrolu poškození regálové konstrukce
 • kontrolu stability manipulační jednotky
 • vizuální kontrola uskladnění palet a jejich stavu
 • namátková kontrola skutečného zatížení buňky
 • kontrola pojistek nosníků
 • kontrolní měření nivelity a průhybu stanovenými měřidly
 • kontrola provozní dokumentace


  Na závěr revize se vyhotovuje:

  • protokol o kontrole s naměřenými hodnotami
  • výkaz servisních prací

  Provádíme jak inspekci regálových systému ,paletových ručních vozíků ,tak i žebříků